REFERAT FOR ÅRSMØTET 15.2.15

 

1.Ordstyrar vart vald, Ole Johannes Romtveit, og referent Bjørn Sigurd Glorvigen

2. Innkalling vart godkjend

3. Framlegg av årsmelding. Veslemøy Fjerdingstad las årsmeldinga.

Under «Samarbeidspartnere» skal det óg stå: Sigrid K. Jore song for stortingets kulturkomite under høyringa til «Krafttak for song». Elles vart eit årstal i meldinga retta.Godkjend med endringar!

4. Rekneskap og revisjonsrapport vart lagt fram og godkjent.

5. Val

Nytt styre:

Veslemøy Fjerdingstad leiar 1 år

Bjørn Sigurd Glorvigen kasserar 1 år

Ingebjørg Lognvik Reinholdt 1år

Sigrid Randers-Pehrson 1 år

Øyunn Romtveit 1 år

Vara:

Isa Maline A Isene (2 år)

Agnes Buen Garnås (2år)

Kommentar: alle i styret sitt for 1 år. Ein forventar at nokon fortsett i styret utover eitt år, slik at ikkje heile styret går ut i 2016.

6. Arbeidsprogram.Innspel frå årsmøtet:

- «Syng ut frå nut til nut» på LK. Kombinere tur og song. Samarbeid med lokalt turlag og lur- og bukkhornlaget. Sigrid K.Jore fylgjer opp dette.

- Mjonøy er ein glimrande plass å arrangere seminar. Kari held kontakt.

- Neste års seminar: Forslag: Vokaltradisjon ifrå Agderkysten. Personar som kan hjelpe: Velle Espeland, Ragnhild Furholdt (Kjem ut med bok i 2015), Frode Nyvold

Budsjett, arbeidsprogram og kontingent vart godkjent.

8. Årets seminar vart og snakka om. Det vart meld inn forslag på folk som bør involverast, og det vart lagd vekt på at deltakarane gjerne vil sitje og synge saman.

Ref. Bjørn Sigurd Glorvigen